Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosowana przez  Gold Sail d.o.o. z siedzibą w Rovinij przy Al. Labinske Republike 10, OIB 29264631696:

 

§1. Postanowienia Ogólne.

1.     Niniejszy dokument, dalej zwany: „Polityką Prywatności” określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Operatora.

2.     Polityka Prywatności nie określa warunków świadczenia Usługi wskazanej w Regulaminie. 

3.     Gold Sail podejmuje wszelkie działania wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych. 

4.     Podanie danych osobowych do Gold Sail jest zupełnie dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić świadczenie Usług na rzecz takiego Użytkownika.

5.     Użytkownik ma prawo wglądu w dowolnym momencie w swoje dane osobow w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. 

 

§2. Zakres gromadzenia danych.

1.     Korzystanie przez Użytkownika jedynie z nieodpłatnych elementów Usługi wymaga podania następujących danych:

a)     adresu poczty elektronicznej, 

b)    loginu, 

2.     Korzystanie przez Użytkownika z płatnych elementów Usługi wymaga podania – oprócz danych wskazanych w ust. 1 – także: 

a)     imienia i nazwiska, 

b)    adresu zamieszkania, 

c)     adres korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

d)    numeru telefonu,

e)     w razie potrzeby, w przypadkach ściśle określonych – numeru PESEL.

3.     Po wygaśnięciu Umowy Gold Sail przetwarza dane wymienione w ust. 1 i 2 jedynie w celu: 

a)     rozliczenia z Użytkownikiem,

b)    zaistnienia konieczności wyjaśnienia okoliczności sprzecznego z przepisami prawa korzystania z usługi,

c)     reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców – za wyraźną zgodą Użytkownika. 

 

§3. Wykorzystanie danych.

1.    Gold Sail przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie na potrzeby świadczenia usług lub realizacji Umowy, a w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę – w celach marketingowych.

2.     W przypadku, gdyby Gold Sail miał wykorzystać dane osobowe w innych celach niż określone w ust. 1, zobowiązany jest uzyskać zgodę Użytkownika przed ich przetworzeniem.

3.     Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione odpowiednim służbom lub organom w granicach ich kompetencji określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym np. sądom, prokuratorom lub Policji.

 

 

§4. Zabezpieczenie danych osobowych.

1.     Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Gold Sail przestrzega wszelkich regulujących tę kwestię powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

2.     Wymiana danych pomiędzy Użytkowkiem i Operatorem w toku korzystania z Usług jest szyfrowana za pomocą bezpiecznego połączenia SSL.

 

§5. Zmiany Polityki Prywatności.

1.     Jeśli zmiany lub uzupełnienia, Gold Sail powiadomi Użytkowników o planowanej zmianie lub uzupełnianiach drogą elektroniczną na przypisany do konta danego Użytkownika adres e-mail, a jednocześnie zamieszczając stosowny ogólnodostępny komunikat w Serwisie.

2.     W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany lub uzupełnienia PP, będzie miał on prawo żądania usunięcia jego danych osobowych przez Operatora.