Regulamin Regulamin
Regulamin

Ogólne Warunki Czarteru/ Umowa

 

Armator o nazwie Gold Sail d.o.o. z siedzibą Labinskie Republike 10, 52210 Rovinij Chorwacja zwany dalej GS czarteruje jacht w cenach i na warunkach określonych w cenniku dostępnym na stronie www.g-sail.eu

§ 1.

Zasady ogólne. Przedmiot zobowiązań Armatora/właściciela jachtu/ dysponenta jachtu.

1.1 ..Poniższe warunki czarteru jachtu (zwane dalej WCJ)określają prawa i obowiązki osoby czarterującej jacht (zwanej dalej Czarterującym) oraz firmy GS (zwanej dalej Armatorem) w zakresie czarteru jachtu. Niniejsze warunki stanowią umowę czarteru jachtu i stają się wiążące dla Stron z chwilą akceptacji niniejszego dokumentu podczas rezerwacji jachtu.

1.2 ..Przedmiotem umowy czarteru jest tylko i wyłącznie czarter jachtu wraz ze skiperem/kapitanem jachtu oraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym określonym i wymienionym w protokole zdawczo-odbiorczym.

1.3 ..Armator przekazuje Czarterującemu jacht zarejestrowany, dopuszczony do żeglugi, ubezpieczony w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej Armatora oraz CASCO jednostki oraz wyposażony zgodnie z wymogami przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

1.4 ..Czarter rozpoczyna się z chwilą przekazania jachtu czarterującemu i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub z datą wskazaną w rezerwacji elektronicznej dokonywanej przez Czarterującego. Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony Umowy czarteru oraz stanowi załącznik do niniejszej umowy czarteru oraz rezerwacji. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Czarterujący przejmuje odpowiedzialność materialną za jacht i jego wyposażenie, wymienione w protokole. Protokoły podpisuje się w miejscu odbioru jachtu.

 

§ 2.

Wymagania wobec Czarterującego

2.1. Jacht będący przedmiotem czarteru będzie wydany tylko pełnoletniemu Czarterującemu, który przedstawi dokument tożsamości , dowód wniesienia pełnej opłaty czarterowej i patent żeglarski lub książeczkę żeglarską z wpisem odpowiedniego stopnia żeglarskiego osoby prowadzącej właściwego dla jachtu będącego przedmiotem czarteru.

2.2. Jeżeli Czarterujący nie posiada uprawnień żeglarskich jacht będzie wydany osobie przez Czarterującego wskazanej i posiadającej stosowne uprawnienia żeglarskie. Przejmujący jacht składa zobowiązanie , że będzie spełniał obowiązki prowadzącego jacht przez cały okres trwania czarteru.

2.3 Jeżeli Czarterujący nie posiada uprawnień żeglarskich bądź nie wskaże osoby posiadającej stosowne uprawnienia żeglarskie, odpowiedzialność za rejs przejmuje skiper wyznaczony przez Armatora, nie zwalnia to jednak Czarterującego z odpowiedzialności za przedmiot czarteru.

2.4. Skiper ze strony Armatora w każdym przypadku będzie uczestniczył w rejsie oraz będzie stanowił funkcję kapitana jednostki czarterowanej.

 

§ 3.

Przedmiot zobowiązania Czarterującego

3.1. Czarterujący jest zobowiązany wpłacić opłatę czarterową i kaucję gwarancyjną zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Czarterowej i WCJ, dokonać odbioru jachtu od Armatora w terminie rozpoczęcia czarteru oraz przekazać jacht Armatorowi w terminie zakończenia czarteru w porcie jachtowym wskazanym w rezerwacji, w stanie niepogorszonym.

3.2. Czarterujący jest zobowiązany eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej.

 

§ 4.

Rezerwacja, opłaty i terminy płatności, kaucja.

4.1 Rezerwacji jachtu można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną poprzez system rezerwacji na stronie www Armatora (www.g-sail.eu) lub za pośrednictwem adresu e-mail res@g-sail.eu , otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji jachtu. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie oznacza wpisanie Klienta na listę zainteresowanych najmem i nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji (zawarciem umowy) i nie uprawnia Klienta do roszczenia praw związanych z zawarciem umowy.

4.1. Potwierdzeniem rezerwacji jachtu jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% całkowitej opłaty za czarter oraz w przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej podpisanie niniejszej Umowy czarteru oraz WCJ. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na konto Armatora. Na 30 dni przed planowanym okresem wynajmu opłatę rezerwacyjną należy powiększyć dokonując wpłaty pozostałej kwoty czarteru tj. uiścić na rzecz armatora pełna opłatę za czarter o jakim jest mowa w niniejszej umowie.

4.2. W przypadku gdy różnica pomiędzy terminem rezerwacji czarteru a jego rozpoczęciem jest mniejsza niż 40 dni wymagana jest wpłata całej kwoty czarteru przy dokonywaniu rezerwacji.

4.3. Na wszystkie wpłaty czarterujący otrzyma fakturę dokumentująca dokonanie stosownych wpłat wystawioną na osobę wskazaną. Po skończonym rejsie Czarterujący otrzyma fakturę Vat rozliczającą dokonane poszczególne wpłaty.

4.4. Wpłata przez Czarterującego 50% kwoty stanowiącej pełną opłatę za czarter uważana jest za zadatek, który zatrzymuje Armator w przypadku odwołania zamówienia przed ustaloną datą rozpoczęcia czarteru.

4.5. Jeżeli zamówienie nie zostanie odwołane, przez cały okres na jaki zawarto umowę na czarter zamówiony jacht pozostaje w porcie do dyspozycji Czarterującego, a dokonana zapłata za czarter w całości nie podlega zwrotowi.

4.6. Brak przekazania uzupełnienia do opłaty zasadniczej w określonym umownie terminie będzie traktowane jako rezygnacja z czarteru, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz firmy Armatora a czarterujący nie ma prawa żądać jej zwrotu.

4.7. Koszt czarteru jachtu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika znajdującego się na stronie internetowej Armatora.

4.8. Ponieważ umowa czarteru zawarta jest na czas określony, nawet jeśli jacht zostanie zwrócony przed wygaśnięciem terminu zawartego w umowie opłata za czarter jachtu musi być zapłacona w całości za cały okres czarteru określony w umowie, chyba, że ewentualność wcześniejszego rozwiązania umowy przez czarterującego została ujęta w umowie. Minimalny czas czarteru jachtu jest określony w cenniku – wszelkie odstępstwa muszą być zapisane w umowie.

4.9. Dopuszcza się zmiany terminu rezerwacji na wniosek Czarterującego. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Armator zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości technicznych dokonania zmiany. Zmiana rezerwacji jest bezpłatna.

4.10. Przed wydaniem jachtu Czarterującemu, Czarterujący jest zobowiązany do wpłacenia Armatorowi gotówką lub na konto kaucji pieniężnej w wysokości określonej w cenniku dla danego typu jachtu

4.11. Po przekazaniu przez Czarterującego Armatorowi jachtu, w terminie i w stanie zgodnym z postanowieniami niniejszych warunków umownych, kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona na konto Czarterującego w ciągu 7 dni od przekazaniu jachtu bez uwag i w stanie zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przy przejęci/wydaniu jachtu. W przypadku powstania roszczeń Armator potrąci ich równowartość z kaucji gwarancyjnej. W sytuacji kiedy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji pokrywana jest z ubezpieczenia jachtu. Armator ma prawo dochodzić dalszych roszczeń od Czarterującego na zasadach ogólnych.

 

§ 5.

Ubezpieczenie

5.1. Jachty są ubezpieczone w zakresie OC armatora oraz w zakresie właściwym dla jachtowego ubezpieczenia AC (casco).

5.2. Do Umowy czarteru dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) szczegółowo opisujące procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do czarterującego w sytuacji powstania szkody objętej ubezpieczeniem. Czarterujący zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU, zapoznanie się z tymi warunkami czarterujący potwierdza swoim podpisem na przekazanym dokumencie przekazania jachtu.

5.3. W przypadku ich nie przestrzegania, czarterujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nie przestrzegania OWU ubezpieczyciel odmawia bądź zmniejsza wypłacane odszkodowanie.

5.4. W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży jachtu z winy czarterującego kaucja całkowicie przepada na rzecz firmy Armatora. Nie wyklucza to roszczeń na zasadach ogólnych o dalsze odszkodowanie o ile czarterujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

 

§ 6.

Odstąpienie od czarteru

6.1. W przypadku odstąpienia przez Czarterującego od umowy czarteru przed odbiorem jachtu, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej (za datę odstąpienia od umowy czarteru przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do armatora), Armator obciąża Czarterującego zryczałtowanymi kosztami administracyjnymi i stratami tj:

a) do 45 dni przed odbiorem jachtu: 50% wpłaconego zadatku

b) mniej niż 14 dni przed odbiorem: 100% wpłaconej kwoty

6.2. Po zawarciu umowy czarterujący nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie daty rozpoczęcia czarteru, miejsca odbioru lub zwrotu jachtu, (zmiana rezerwacji). Jeśli Armator uzna , iż zmiana rezerwacji jest możliwa zostanie przeprowadzona procedura zmiany terminu o czym czarterujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.

6.3. W przypadku odstąpienia od czarteru przez Armatora, zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Czarterującemu nie przysługują z tego tytułu żadne inne dodatkowe roszczenia w stosunku do Armatora.

 

§ 7.

Przekazanie i zdanie jachtu

7.1. Jacht musi być zdany do godziny 9:00 w dniu zakończenia czarteru, a odbioru jachtu można dokonać w godzinach 15:00-19:00 w dniu rozpoczęcia czarteru.

7.4. Jacht zostanie wydany Czarterującemu przez upoważnionego przedstawiciela Armatora w terminie rozpoczęcia czarteru, po uregulowaniu i udokumentowaniu wniesienia należnych opłat czarterowych oraz z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W razie wątpliwości Armator będzie przyjmować, że jacht został wydany w stanie i z wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym.

7.5. Armator przekazuje Czarterującemu jacht gotowy do żeglugi tj. czysty i sprawny oraz zaopatrzony w wodę pitną, paliwo, gaz i naładowane akumulatory, w miejscu i o czasie wskazanym w umowie czarteru.

7.6. Czarterujący zobowiązany jest zwrócić Armatorowi jacht w dniu zakończenia czarteru, w miejscu i terminie określonym w umowie czarteru (zgodnie z zapisami pkt. 7.1.). Czarterujący zobowiązany jest przygotować jacht do przekazania, w celu umożliwienia sprawnego sprawdzenie stanu technicznego i ilościowego sprzętu i wyposażenia. Czarterujący zwraca Armatorowi jacht gotowy do żeglugi tj. czysty i sprawny, sklarowany i opróżniony z bagaży, zaopatrzony w gaz, oraz paliwo.

7.7. Cena czarteru nie obejmuje kosztów paliwa. Jacht powinien zostać zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku braku możliwości zatankowania jachtu Armator uzupełni zużyte paliwo na koszt czarterującego.

7.8. W przypadku nie odebrania jachtu w terminie rozpoczęcia czarteru z przyczyn leżących po stronie Czarterującego, a niepowodujących rozwiązania umowy czarterowej według wcześniejszych postanowień, przygotowany jacht będzie oczekiwał na odbiór przez Czarterującego przez cały okres czarteru, na który została zawarta umowa.

7.9. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zdaniu jachtu, po terminie zakończenia czarteru, Czarterujący zapłaci Armatorowi karę umowną w wysokości równowartości doby czarteru oraz zwróci koszty rzeczywiście poniesione, związane z odwołaniem lub opóźnieniem rozpoczęcia kolejnego czarteru, w tym koszty noclegu następnej załogi jachtu.

7.10. Armator zwróci Czarterującemu równowartość doby czarteru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu jachtu Czarterującemu. Czarterujący ma prawo również żądać zwrotu opłaty czarterowej za okres drugiej i kolejnej doby przerwy w eksploatacji jachtu, jeśli przerwa ta jest zawiniona przez Armatora. Przerwa w eksploatacji jachtu spowodowana siłą wyższą, w tym sztorm, blokada, zajęcie jachtu, kwarantanna, strajki, naprawa uszkodzenia powstałego w trakcie eksploatacji, nie powoduje utraty przez Armatora prawa do wynagrodzenia za czarter.

 

§ 8.

Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia.

8.1. W przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia czarterujący jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie firmy Armatora na miejscu w porcie wypłynięcia. jak również postępowania zgodnie z OWU oraz poleceniami Ubezpieczyciela i/lub firmy Armatora. Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju szkody / awarii. W przypadku zwłoki w poinformowaniu firmy Armatora o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, Czarterujący zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z tej zwłoki. Czarterujący musi natychmiast poinformować Policję oraz Armatora o wypadku, pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym wielkość i rodzaj uszkodzeń. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz pełne dane świadków i ewentualnie numery rejestracyjne jachtów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez dwie strony.

8.2. Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo żeglugi oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego jachtu, czarterujący może kontynuować żeglugę. W przeciwnej sytuacji musi usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne żeglowanie w zakresie niepogarszającym stan techniczny jachtu, i pozwalający powrócić do wskazanego/uzgodnionego z Armatorem miejsca.

8.3. W sytuacji gdy awaria nie powstała z winy Czarterującego, Armator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów za usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy czarterującego a równocześnie uniemożliwiała użytkowanie jachtu, armator zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania.

8.4. W okresie czarteru, Czarterujący zobowiązuje się w porozumieniu z Armatorem, do pokrywania z własnych środków ewentualnych kosztów napraw, niezbędnych do kontynuowania żeglugi. Płatności za uzgodnione z Armatorem i udokumentowane naprawy w zakresie usunięcia uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji jachtu, usunięcia uszkodzeń jachtu i strat wyposażenia objętych ubezpieczeniem zostaną zwrócone Czarterującemu przez Armatora lub Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Armatora. Zwrot płatności zostanie dokonany na podstawie faktur VAT wystawionych na Armatora.

8.5. Czarterujący zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich braków i uszkodzeń w osprzęcie i wyposażeniu jachtu w chwili zakończenia czarteru a wynikających z protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzanego przy zdawaniu jachtu. W przypadku nie wywiązania się Czarterującego z tego zobowiązania, Armator dokona uzupełnień i napraw, obciążając kosztami Czarterującego. Czarterujący zobowiązany jest pokryć koszty uzupełnień i napraw niezwłocznie po wezwaniu Armatora, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia czarteru.

8.6. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody firmy Armatora są bezwzględnie zabronione.

 

§ 9.

Odpowiedzialność, zasady odszkodowań.

9.1. W okresie czarteru, Czarterujący zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących żeglugi, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej jachtu i jego wyposażenia oraz zachowania zasad dobrej praktyki morskiej. Na jachcie zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach wnętrza jachtu tj. kabiny i WC. Zabrania się używania otwartego ognia poza kuchenką w kambuzie.

9.2. W przypadku niedochowania przez Czarterującego wymogów przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i prawidłowej eksploatacji jachtu, skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, pełną odpowiedzialność materialną wobec Armatora oraz osób trzecich ponosi Czarterujący. Obowiązkiem Czarterującego jest zapewnienie załogi prowadzącej jacht posiadającej odpowiednie uprawnienia wymagane właściwymi przepisami oraz kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prowadzenia jachtu i jego użytkowania zgodnie z wymogami przepisów, zasad bezpieczeństwa i dobrej praktyki morskiej.

9.3. Czarterujący zobowiązany jest pokryć z własnych środków koszty i opłaty związane z postojem jachtu, prawem przepływu i holowania oraz zużytej lub uzupełnianej energii elektrycznej, paliwa i wody pitnej w trakcie trwania czarteru a także kary nakładane przez uprawnione organy z tytułu popełnianych wykroczeń przez Czarterującego.

9.4. Czarterujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia jachtu i przechowywania na jachcie całości osprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem środków ratunkowych, żagli oraz pomocy nawigacyjnych i dokumentacji jachtu.

9.5. W przypadku spowodowania awarii jachtu, wyłączającej go z eksploatacji, na czas remontu, Armator ma prawo obciążyć Czarterującego kosztami odwołania kolejnych czarterów, do momentu zakończenia napraw. Armator zobowiązany jest do usunięcia skutków awarii w możliwie najkrótszym terminie. Franszyza redukcyjna (udział własny w szkodzie) wynikający z polisy obciąża w całości Czarterującego.

9.6. Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Czarterującego nie obowiązują w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń, a szczególnie, gdy powodem wypadku były lekkomyślność lub niedbalstwo, naruszenie przepisów, żegluga pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Również palenie papierosów wewnątrz jachtu spowoduje obciążenie czarterującego kosztami wymiany całej tapicerki jachtu bez ograniczenia odpowiedzialności określonego wysokością udziału własnego w szkodzie.

9.7. Czarterujący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania czarterowanego jachtu, nie pokryte odszkodowaniem

9.8. W przypadku zakończenia czarteru w innym porcie niż określony w umowie, Armator ma prawo żądać doprowadzenia jachtu do portu zakończenia czarteru określonego w umowie, lub zorganizować przeprowadzenie jachtu samodzielnie, na koszt i ryzyko Czarterującego.

 

§ 10.

Ograniczenia w zakresie użytkowania

10.1. Czarterujący nie może bez zgody Armatora zawrzeć umowy czarterowej z osoba trzecią ani umieszczać na jachcie reklam oraz znaków firmowych, pod rygorem zapłaty kary umownej, w wysokości podwójnego wynagrodzenia za dobę czarteru, za każdy dzień naruszenia niniejszego zapisu.

10.2. Armator nie może w okresie czarteru uzgodnionym w umowie czarteru, zawrzeć innej umowy czarterowej dotyczącej dysponowania jachtem w tym okresie, na rzecz osoby trzeciej, chyba, że, Czarterujący nie wypełnił zobowiązań przewidzianych umową.

10.3 Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

 

§ 11.

Miejsce jurysdykcji

11.1. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikłych z tej umowy przez Czarterującego przeciw Armatorowi sądem właściwym jest sąd właściwy siedziby Armatora. Czarterujący może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach i sądach właściwych według siedziby armatora.

11.2. Miejsce zameldowania (siedziba) Czarterującego lub siedziba Armatora są miejscem gdzie armator może według swego wyboru podjąć czynności prawne przeciw czarterującemu.

 

 

Zapoznałam/-em się z treścią i otrzymałam/-em ogólne warunki czarteru jachtów od firmy Gold Sail d.o.o., do treści nie wnoszę zastrzeżeń. Ogólne. Warunki Czarteru Jachtów akceptuję.
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gold Sail d.o.o. z prawem do wglądu i ich aktualizacji. 

bezpośredni adres do polityki prywatności: https://g-sail.eu/polityka-prywatnosci